Opěrná zeď

Přes zeď nebo přes palubu?

29.4.2022

Téma hasičské zbrojnice, opěrné zdi či společenského centra v Jehnicích bylo již probíráno snad ze všech stran… Nutno však dodat, že bez hmatatelného a uspokojivého výsledku! Nyní Vám přinášíme novinky a zajímavé souvislosti…
Z článku Pavla Sviráka „Zamyšlení nad Macochou” z 01/2020, který se původně „nevešel” do Jehnických listů, vybíráme:

Přelom roku 2018 a 2019
Pan Stanislav Pukl pokládá při diskutování o studii nové hasičské zbrojnice otázku, kde je ve studii opěrná zeď, bez toho nelze stavbu realizovat. Odpověď: o to se nestarejte, je to jen studie (o svahu nepadlo ani slovo).

04/2019
P. Šichou je zadáno posouzení č. 1 (bývá též interpretováno jako „posudek” č. 1) se zadáním k provedení statického posouzení kamenných zídek ve svahu za plánovanou hasičkou (sloužily k tvorbě záhonů, neměly žádnou statickou ambici a ani svah nenarušily).

05/2019
Dokončena a podána petice proti umístění (nikoli proti výstavbě) hasičky, návazně rada města Brna nezařadila Jehnice do okruhu možných žadatelů o fnancování výstavby hasičské zbrojnice.

07/2019
Zastupitelstvo na svém jednání pověřilo p. Šichu, aby „vyřídil” opěrnou zeď na zpevnění svahu (bez jakýchkoliv, např. fnančních či časových omezení; bez jakéhokoliv výběru byl projekt v objemu několika set tisíc kč zadán Ing. arch. Gustavu křivinkovi — autor studie hasičky).

12/12/2019
Na jednání zastupitelstva p. Šicha uvádí, že na opěrnou zeď bude probíhat stavební řízení, že se všichni dotčení budou vyjadřovat, atd.

13/12/2019
Asi pouhou náhodou, hned 1 den po zastupitelstvu, je na úřad MČ doručeno posouzení č. 3, které sice nepřináší nové poznatky, ale nevylučuje možnost havárie při zatížení svahu,

ještě týž den je uzavřena realizační smlouva na stavbu opěrné zdi,

pravděpodobně bez standardního výběru dodavatele.

30/12/2019
Zaslal jsem ofciální dotaz na úřad a vyzval p. Šichu k informování občanů a zastupitelů.

3/1/2020
Je zaměřena stavba a staveniště (když jsme se dotázali zaměřovače, tak sám neví, pro koho pracuje).


6/1/2020
Je vložena realizační smlouva do rejstříku smluv a předáno staveniště.

13/1/2020
Přijel bagr a rozbil permakulturní záhony na pěstování zeleniny, poskládal kamenné zídky na hromádku a odklidil kvalitní kompostový humus. Dále už jen doufám, že nebude následovat scénář – praská komunikace, vzpoura obyvatel ulice lelekovické proti zničení jejich domů, soudní dohra…

A jak to bylo dál?
Poslední slova Pavla Sviráka (tedy ta z uvedeného článku) se naštěstí zcela nenaplnila. Nedošlo k popraskání komunikace ani ke vzpouře obyvatel ulice lelekovická, byť „drobné” praskliny na nejbližších domech úřad uznal a dokonce některé symbolicky odškodnil.

V čem se však pan Svirák nemýlil byla soudní dohra.

Vzhledem k nezákonnému postupu ÚMČ Brno–-Jehnice ve věci „opěrné zdi” rozhodl soud v únoru 2022 na základě žaloby místních obyvatel, že:
„Souhlas stavebního úřadu s provedením opěrné zdi” se ruší a vrací věc k novému rozhodnutí stavebnímu úřadu MČ Brno–Jehnice. V odůvodnění rozsudku je na cca 6 stranách rozebrána problematika „krizového stavebního řízení a jednoznačný názor soudu, že MČ Brno-Jehnice a její stavební úřad jsou provázány osobou starosty, nejednalo se o „krizovou stavbu” a jednání úřadu bylo v rozporu se zákonem.

 • Další zajímavostí je, že pan K. – úředník, který žalovaný souhlas vydal, již není zaměstnancem stavebního úřadu Brno–Jehnice.
 • V průběhu minulého roku ukončila svoji činnost pro stavební úřad nástupnice pana K., která byla zaměstnána tzv. „na dohodu”. Nabízí se tedy otázka, proč je pozice jediného úředníka stavebního úřadu naší MČ tak často „personálně obnovována” – přenese se přes zeď nebo půjde přes palubu?
 • Jednou z posledních novinek o „opouštění” je, že i nová paní šéfredaktorka Jehnických listů sama rozvázala s Jehnicemi pracovní dohodu…

 • Víte, co vlastně na zamýšleném umístění hasičky místním vadí? Zjistili jsme, že toto:
 1. Špatná průjezdnost ulice lelekovická pro velká hasičská auta (2x retardér, průjezd úzkou ulicí se zaparkovanými auty – riziko nemožnosti příp. zásahu, obytná zóna).
 2. Snížení stávající kvality bydlení – hluk, emise (již je omezeno stávajícím ekodvorem).
 3. Výrazná úspora investičních výdajů i provozních nákladů v případě začlenění hasičky do společné stavby společenského centra”.
 4. Není zřejmé, komu má hasička sloužit? Hasičské jednotce nebo sboru dobrovolných hasičů, což je soukromý subjekt? Požární ochrana je v MČ Brno–Jehnice zajišťována HZS JMk lidická s dojezdem do 15 min (za tuto dobu není možné zajistit akceschopnost místního požárního sboru).
 5. Likvidace zeleně. občané nechtějí zastavět jedny z posledních „zelených” pozemků.

Velkorysost je na místě aneb od rajčat k havárii.

19.1.2021

Nedávná problematika vyplacení náhrady škody majiteli domu ve výši 4 014 Kč, projednávaná na ZMČ, mne přiměla k zamyšlení co nám, občanům Jehnic, stavba zdi na ulici Lelekovická přinesla.

Prvním viditelným důsledkem je, že jsme se od zeleninové zahrádky propracovali za cca. 1,2 milionů korun k opěrné zdi a holému nevzhlednému svahu. Hlavně jsme se však dostali k dalšímu havarijnímu stavu té stejné vozovky, který opět ztrpčuje život obyvatelům Lelekovické. Technické řešení aktuálního nefunkčního stavu je podle slov zastupitelstva zatím v nedohlednu. A zde je  zajímavé, proč MČ Jehnice stvrdila svým podpisem, že za případné problémy a škody vzniklé  zmíněnou realizací, převezme plnou zodpovědnost. Opravy se tedy nemohou vymáhat po firmě, která stavbu zdi realizovala, ale musí je zaplatit MČ Jehnice bez představy, jaké výše mohou dosáhnout..

Druhým důsledkem jsou i následné finanční náklady, které tím vznikly. Tím je celkem nenápadná částka 1 815 Kč za týden svozu komunálního odpadu. Proč? Protože svozová auta nemohou na ulici Lelekovická při jejím stavu zajíždět. Tato poměrně malá částka za to, že objednaná firma jednou týdně vezme odpadky a ručně je snese na určené místo, však nabyde jiných rozměrů v případě, že se celá záležitost reálně povleče do poloviny roku 2021. Potom je to již 55 000 Kč z kapes občanů Jehnic. Logickou otázkou potom je, kdo jiný za tento výdaj z obecních peněz nese odpovědnost než zastupitelé, kteří pro návrh starosty hlasovali bez diskuze či hledání jiného řešení. Snad opět dle slov zastupitelstva se jedná o stav dočasný, do konce dubna.

Ještě křiklavějším důsledkem stavby zdi je náhrada škody ve výši 4 014 Kč majitelům nemovitosti, jejichž dům byl stavbou poškozen. K tomu přísluší i cena za znalecký posudek, který stanovil výši škody. Ne, že by si náhradu škody nezasloužili, i kdyby byla 400 nebo 400 000 Kč. Nepochopitelné na celé věci je, že škodu, která vznikla stavbou, platíme opět my občané Jehnic z našeho rozpočtu. Ještě podivnější je vysvětlení starosty, že ve smlouvě se stavební firmou není absolutně řešena otázka možných škod na majetku třetích osob, což v důsledku znamená, že kdyby škoda byla 4 000 000 Kč, opět ji zaplatíme všichni z naší obecní kasy. Přitom možnost následných škod zastupitelstvo předem zvážilo a objednalo si pasportizaci přilehlých domů před zahájením stavby.

Osobně jsem se za 40 let své stavební praxe ještě nesetkal se smlouvou, kde by taková věc nebyla řešena z pojistky stavební firmy nebo naprosto vyjímečně z pojistky toho kdo si stavbu objednal. Také vždy při vzniku škody je předmětem zkoumání příčina vzniku škody – špatný průzkum, chybný projekt nebo pochybení stavební firmy. Nic takového se v Jehnicích neřeší, tady se to prostě zaplatí z obecního. Starosta věc navrhne, zastupitelé až na jednoho schválí a je hotovo. Zastupitele k diskuzi nevyprovokuje ani návrh jednoho z nich, že by škodu měl uhradit starosta, který měl celou stavbu na starosti a jednal samostatně.

Může to vypadat, že jsem  „kverulant“, který poukazuje na chyby v řízení obce. Je to ale spíš o tom, že v Jehnicích bydlím a mám zájem na tom, aby prosperovaly a rozvíjely se ve prospěch nás občanů. Vzhledem ke své stavební praxi je zrovna tato kauza „opravy ulice Lelekovické“ něco, co jako člověk z oboru nemohu pochopit a vysvětlení, které by tento postup obájilo, jsem bohužel od zastupitelů nedostal. Možná by každý z nás měl sem tam na jednání zastupitelů přijít, aby si sám udělal představu, jak věci řeší námi zvolení zastupitelé. A také jak a z čeho vzniká pak v naši obci označení „kverulant“ což znamená synonymum pro občany s vlastním názorem na dění v obci.

Závěrem se vrátím k nadpisu mého článku. ANO velkorysost je na místě, ale neměla by být za peníze, které ,,velkorysému“ neříkají pane. Co se týká rajčat, z těch měl alespoň někdo užitek a obec příjem z nájmu. 

Stav s rajčaty před stavbou
Stav 11 měsíců po dokončení stavby

Stanislav Pukl

Za spolek Jehnice na pohodu

Od zdi ke zdi.

19.10.2020

Kdo by nevěděl čeho se titulek týká, tak předesílám, že jde o tolik diskutovanou zeď na ulici Lelekovická.

Původně byla zeď uvažovaná jako nezbytná součást plánované výstavby hasičky. Po petici jehnických občanů a nepřidělení financí velkou brněnskou radnicí ze stavby hasičky sešlo.

A právě v této chvíli se začíná odvíjet příběh ,,od zdi ke zdi“. Moto příběhu se dá ve zkratce shrnout ,, když vy mně NE hasičku, tak já vám ZEĎ“.

Jako prvotní záminka pro stavbu zdi posloužily kamenné zídky, zbudované  pouze pro záhonky, na kterých nájemce pozemku pěstoval zeleninu. Z tohoto dlouhodobého stavu byla ze dne na den vytvořena situace, která  údajně ohrožovala majetky i zdraví občanů. Následně byla ulice Lelekovická uzavřena pro těžkou nákladní dopravu, což mělo za následek hlavně zamezení svozu odpadu pro všechny domy od odbočky Plástky.

Na základě rozporování důvodů a podkladů sloužících pro zdůvodnění zdi ze strany jehnické veřejnosti, se starosta rozhodl silou ,,protlačit“ stavbu zdi přes údajný havarijní stav komunikace. Výčtem nedostatků při stavbě, jako technickým provedením, zásadním nedodržením projektové dokumentace, neodborností pracovníků řídících i provádějících  nebudu čtenáře zdržovat.

I v tomto případě mohl dobrý výsledek překrýt všechny věci předcházející stavbě zdi  a jejímu dokončení. Bohužel se tak nestalo. Po několika měsících se objevily opravdové poruchy na komunikaci Lelekovická v těsné návaznosti nad vybudovanou zdí a ZNOVU JE ZDE NUTNÉ OMEZIT NÁKLADNÍ DOPRAVU a postiženi jsou opět místní obyvatelé.

Nechci zde rozebírat možné příčiny dnešního stavu, ale přímá souvislost se stavbou zdi na začátku roku 2020 se nabízí a jen stěží ji kdokoliv vyvrátí. To, co chci zdůraznit, je skutečnost, že kvůli osobním ambicím a  neschopnosti vedení obce komunikovat, jsou obyvatelé ulice Lelekovická omezeni na právu plně užívat svoje nemovitosti, z peněz nás všech byla investována částka takřka 1 milion korun a výsledkem je po roce stejný a možná podstatně vážnější stav než před stavbou zdi.

Skutečnost, že dnes je řešení situace předáno na Brněnské komunikace nemůže zakrýt to, že celý problém byl vyvolán a pokračuje, jako odveta za vyjádření názoru občanů Jehnic ke stavbě hasičky.

.

Za Spolek Jehnice na pohodu

Stanislav Pukl

.

Kdy, proč a jak vznikla opěrná zeď

1.10.2020

 • přelom roku 2018 a 2019 – pan Stanislav Pukl pokládá při diskutování o studii nové hasičské zbrojnice otázku, kde je ve studii opěrná zeď, bez toho nelze stavbu realizovat – odpověď: o to se nestarejte, je to jen studie … (o svahu ani slovo)
 • 04/2019 – p.Šichou je zadáno posouzení č.1 (bývá též interpretováno jako “posudek”č.1) se zadáním k provedení statického posouzení kamenných zídek ve svahu za plánovanou hasičkou (sloužily k tvorbě záhonů, neměly žádnou statickou ambici a ani svah nenarušily)
 • 05/2019 – dokončena a podána petice proti umístění (nikoli proti výstavbě) hasičky, návazně Rada města Brna nezařadila Jehnice do okruhu možných žadatelů o financování výstavby hasičské zbrojnice
 • 06/2019 – na základě posouzení č.1 (zadáno v 04/2019) je na základě telefonátu p.Šichy dopravně uzavřena slepá část ulice Lelekovická pro vozidla nad 3,5t (např. popeláři) a označena “nebezpečná krajnice”
Stav svahu v létě 2019
 • 07/2019 – zastupitelstvo na svém jednání pověřilo p.Šichu, aby “vyřídil” opěrnou zeď na zpevnění svahu (bez jakýchkoliv, např. finančních či časových omezení; bez jakéhokoliv výběru byl projekt v objemu několika set tis. Kč zadán Ing.Arch. Gustavu Křivinkovi – autor studie hasičky)
 • 10/2019 – na jednání zastupitelstva jsem předložil na vlastní náklady zpracované “oponentní” posouzení stability celého svahu – posouzení č.2, které konstatuje, že svah nejeví známky nestability a že příp. zabezpečení svahu lze dosáhnout různými způsoby (osev kořenícím porostem, dosypání svahu, … ), které jsou řádově výrazně méně nákladné
Stav svahu na podzim 2019
 • 9.10.2019 došlo na objednávku p.Šichy neoprávněně ke vstupu na pronajaté pozemky, k nesmyslnému kácení zeleně a k provedení 8m hlubokých vrtů jako sondy pro inženýrsko geologický průzkum
 • 12.12.2019 na jednání zastupitelstva p.Šicha uvádí, že na opěrnou zeď bude probíhat stavební řízení, že se všichni dotčení budou vyjadřovat, atd.
 • 13.12.2019 (náhodou hned 1 den po zastupitelstvu) je na úřad MČ doručeno posouzení č.3, které sice nepřináší nové poznatky, ale nevylučuje možnost havárie při zatížení svahu, ještě týž den je uzavřena realizační smlouva na stavbu opěrné zdi, pravděpodobně bez standardního výběru dodavatele
 • 30.12.2019 jsem zaslal oficiální dotaz na úřad a vyzval p. Šichu k informování občanů a zastupitelů
 • 3.1.2020 je zaměřena stavba a staveniště (zaměřovač neví, pro koho pracuje)
 • 6.1.2020 je vložena realizační smlouva do rejstříku smluv a předáno staveniště
 • 7.1.2020 křoviny a stromy vykáceny; 8.1.2020 stavba oplocena
 • 10.1.2020 oznámení na stavební úřad o nelegální stavbě, žádost o zastavení stavby
 • 13.1.2020 přijel bagr a rozbil permakulturní záhony na pěstování zeleniny, poskládal kamenné zídky na hromádku a odklidil kvalitní kompostový humus
Zničení zídek a záhonů na pěstování zeleniny
 • dále už jen doufám, že nebude následovat scénář – praská komunikace, vzpoura obyvatel ulice Lelekovické proti zničení jejich domů, soudní dohra …
 • 13.1.2020 stavební úřad vydává příslib kontroly a prohlídky na místě (termín nebyl oznámen)
 • 16.1.2020 dochází hutnění dosypaného svahu, na okolních domech praskají vnitřní omítky – okamžitá kontrola stavební policií

Hutnění dosypaného svahu
 • 22.1.2020 stavební úřad zamítá žádost o zastavení stavby – „případné vydání předběžného opatření spočívajícího v zastavení stavby opěrného systému na pozemku parc. č. 394, k.ú. Jehnice, obec Brno, by mělo s největší pravděpodobností za následek nekontrolovatelnou havárii (sesuv svahu), čímž by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat a majetku.“; podáno odvolání
 • 23.1.2020 provedena prohlídka stavebním úřadem, konstatován stav prací a předložení projektové dokumentace (opěrná zeď a tři kotvy pod silnici)
 • 24.1.2020 posesorní žaloba na zastavení stavby
 • 13.2.2020 soudní jednání k žalobě – uzavření smíru (stavba nebude pokračovat, dokud nebude proveden pasport domu Svirákových, UMČ se zavazuje zjistit a nahradit příp. škody vzniklé stavbou)
 • 13.2.2020 doručil stavební úřad souhlas s ohlášenou stavbou „v režimu havárie“
 • 23.3.2020 stavební úřad MMB zamítá odvolání s tím, že stavební úřad Jehnice udělal procesní chybu a o žádosti z 10.1.2020 neměl vůbec rozhodovat, jen řízení zastavit
 • 14.4.2020 správní žaloba proti akceptaci postupu stavby v rámci havárie ze strany stavebního úřadu
Stav svahu k 30.4.2020
 • 19.8.2020 prohlídka domu Svirákových soudním znalcem za účelem posouzení livu stavby opěrné zdi na dům (p.Šicha zjištuje, že svah znovu ujíždí)
 • přelom sprna a září opět instalována značka „zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t“, opět popeláři nesmí na slepou část Lelekovické

.

Za Spolek Jehnice na pohodu

Pavel Svirák

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..