Komunikace s panem starostou


Požadavky občanů a odpovědi starosty, leden 2021

Na prosincovém zasedání zastupitelstva jsme předložili starostovi Vaše požadavky, které jste uvedli v anketě a požádali ho o vyjádření. Mrzí nás, že starosta není ochoten hledat řešení (viz níže). Nevadí, zkusíme společně najít jinou cestu.

Požadavek občanů a): Úpravy veřejného prostoru. Prostor u kurtů na pétanque, vyspravit cesty kolem kurtů

Odpověď starosty: Pozemky nejsou ve vlastnictví města Brna, nejsou tudíž svěřeny do správy MČ Brno – Jehnice. MČ nemůže investovat veřejné prostředky do soukromých pozemků.

Komentář JnP: Zcela jednoznačně existuje institut dlouhodobého pronájmu. Pokud je uzavřena smlouva o dlouhodobém pronájmu, je možně investovat do věcí, které nejsou trvalého charakteru, ale životností jsou maximálně na dobu pronájmu.

Mimochodem – nedávno byly za obecní peníze vykáceny stromy na soukromém pozemku, kde se pak stavěl chodník do Mokré Hory a kde se překládalo vedení el. napětí a to problém nebyl – asi proto, že ty pozemky patří „spolehlivému občanovi“.

Požadavek občanů b): Rozšíření vánoční výzdoby na sloupy v Jehnicích  

Odpověď starosty: S rozšířením vánoční výzdoby bylo již v minulých letech uvažováno, nebylo však realizováno z důvodu, že finanční prostředky MČ Brno – Jehnice bylo nutno použít vždy jiným způsobem. 

Komentář JnP: Opravdu se nenajdou peníze na zkrášlení naší městské části? Nebo jen není zájem a peníze byly raději použity např. na výlety do Kaunasu?   

Požadavek občanů c): Počet obyvatel se stále rozrůstá. Zcela chybí služby: cukrárna, bankomat. V restauraci pamatovat i na kavárenskou část s opravdu dobrou kávou. Chybí nám obchod s čerstvým pečivem a základními surovinami za přijatelné ceny.     

Odpověď starosty: MČ Brno – Jehnice zajisté uvítá iniciativa kohokoli, kdo si otevře obchod s potravinami. Stejně tak kdo si otevře např. cukrárnu s kavárnou a dobrou kávou. 

Komentář JnP: Co na to říct …?

Požadavek občanů d): Každá obec i MČ má na návsi mapu a také povídání o historii a zajímavostech (kaple, pivovar, Vránův mlýn, četnická stanice,…). Nezkusíme něco takového vymyslet?     

Odpověď starosty: Mapu s povídáním o historii již v minulosti zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice odmítlo z důvodu vysoké finanční náročnost na pořízení a její údržbu.

Komentář JnP: Zjistíme nabídky a předložíme zastupitelstvu. Určitě nejde o statisíce.

Požadavek občanů e): Chybí mobiliář – lavičky, koše – na odpadky, květinová výsadba, lepší údržba chodníků a komunikací v zimních měsících, volně přístupné venkovní sportoviště. Na místě hřišťátka zřídit jednoduchou hrací plochu třeba s brankami a pravidelně sekat. Oplocený výběh pro psy s překážkami.     

Odpověď starosty: Mobiliář bude doplněn v rámci revitalizace parku u hřbitova a v nově navrhovaném parku v horní části ul. Plástky. Na náměstí 3. Května v Jehnicích je mobiliář dostačující. Letní a zimní údržba probíhá přesně dle uzavřené smlouvy a v souladu s pokyny MMB (sečení trávy), kdy je dbáno na zadržování vody v přírodě. Vybudování plochy s brankami u hřbitova se jeví jako nevhodné. Městská část nemá pozemky na výstavbu oploceného výběhu pro psy s překážkami. 

Komentář JnP: Takže v Jehnicích už není nikdy možné vybudovat nic nového a jen bude přibývat obyvatel?

Požadavek občanů f): Prostor pro kulturní akce – salónek     

Odpověď starosty: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice se již dlouhodobě snaží o to, aby na místě stávajícího objektu ÚMČ Brno Jehnice a hasičské zbrojnice byl vystavěn nový objekt, kde je v návrhu mimo jiné také prostor pro setkávání s občany. V současných prostorech, kde sídli ÚMČ Brno – Jehnice, jak jistě uznáte, není prostor pro salónek. Podpořte, nejenom vy, ale i ostatní občané Jehnic zastupitele, aby se mohlo začít projektovat nové kulturní centrum a nová hasičská zbrojnice. Všechny jehnické spolky (Hasiči, Chovatelé drobného zvířectva, Myslivci, Sokol Jehnice) si domlouvají pro své akce salónek v restauraci Obecni dům a nikdy s tím neměly a nemají žádný problém.

Komentář JnP: Projekt Společenského centra uložilo k ledu zastupitelstvo před 1,5 rokem (po krachu hasičky) a nedalo najevo, že v něm pokračuje nebo chce pokračovat.

Požadavek občanů g): Komunikace – diskutovat s lidmi nabídky před realizaci, nikoli naopak. Obracet se na občany s žádosti o vyjádření, např. poslední zpravodaj – info o biokompostérech, chybí výzva ,,Co vy na to občané?“. Pak bude jasné, že je to téma k diskusi.     

Odpověď starosty: S občany je komunikováno velké množství otázek. Každý občan se má se zákona právo vyjádřit na jednání zastupitelstva ke všem projednávaným bodům. Co se týká biokompostérů tato otázka byla projednána na ZMČ dne 26.11.2020, kdy již byly listopadové Jehnické listy, a proto byl zvolen postup tuto výzvu vyhlásit na webových stránkách, na vývěsní desce a v místním rozhlase.

Komentář JnP: Chybí odpověď, proč není diskuse s občany před zasedání zastupitelstva. Na něm bohužel vždy skončí předem dohodnutým hlasováním.

Požadavek občanů h): Jako problém občané vidí stávání aut na nezpevněných částech chodníků na Ořešínské.     

Odpověď starosty: Bude upozorněna Městská policie, aby sjednala nápravu.

Komentář JnP: Proč nejedná úřad? Stačí písemné upozornění za stěrač.

Požadavek občanů ch): Chybí průlezky ve školce     

Odpověď starosty: Informace od ředitele ZŠ a MŠ jsou průlezky objednány, ale bohužel dodavatelé je nedodávají z důvodu Coronaviru. 

Komentář JnP: Proč taková informace není sdělena mezi občany prostřednictvím Jehnických listů? 


Otázky občana a odpovědi starosty, říjen 2020

NÍŽE UVEDENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI JSOU  SUMARIZACÍ MÉ AKTIVITY SMĚREM K NAŠEMU STAROSTOVI, NA JEHO PŘÍMOU VYZVU K ADRESOVÁNÍ DOTAZŮ NA JEHO OSOBU.

KOMENTÁŘ PŘIPOJUJI PŘEDTÍM, NEŽ OTEVŘU OKNO A BUDU TYTO OTÁZKY KŘIČET SMĚREM DO SOUSEDÍCÍHO BOROVÉHO LESA….

Otázka č.1: Jak byla provedena inventura a s jakým písemným výstupem, kterou pověřilo zastupitelstvo starostu dne 20.12. 2017 a proč bylo žadateli opakovaně odmítnuto zaslání písemných výstupů z této inventury ?

Odpověď starosty: S místostarostou MUDr. Rinchenbachem jsme provedli inventuru všech smluv a dohod mezi MČ Brno-Jehnice a firmou EMBRA bez písemného výstupu, informaci jsem podal na Zastupitelstvu.

KOMENTÁŘ: INVENTURA ZNAMENÁ ZACHYCENÍ REÁLNÉHO STAVU S PÍSEMNÝM VÝSTUPEM, MJ. SLOUŽÍCÍ PRO BUDOUCÍ KONTROLY POSTUPU STAVU VĚCI.

JAK MŮŽE V TOMTO PŘÍPADĚ ZASTUPITELSTVO PRACOVAT, POKUD NEEXISTUJE PÍSEMNÉ SHRNUTÍ ? BĚŽNÉMU ČLOVĚKU, KTERÝ PRACUJE V POZICI ZAMĚSTNANCE, TENTO PŘÍSTUP EVOKUJE, ŽE ABSENCE ZÁZNAMŮ, KTERÁ JE V NAŠÍ MČ ČASTÝM JEVEM, SLOUŽÍ K „MLŽENÍ“ SITUACE. POUZE ÚSTNÍ ČI TELEFONICKÉ JEDNÁNÍ V PRAXI ZNAMENÁ, ŽE PROTISTRANY ODCHÁZEJÍ SE SUBJEKTIVNÍMI DOJMY VÝSLEDKU JEDNÁNÍ A V NAVAZUJÍCHÍCH JEDNÁNÍ DOCHÁZÍ K NESHODÁM A RŮZNÝM DESINTERPRETACÍM.

Otázka č.2: Jak byla dořešena věc prodeje 5 bytových jednotek v objektu A2 bývalého pivovaru za dohodnutou částku 36 000,-Kč/m2 pro naši městskou část a proč byla odpověď na tuto otázku žadateli opakovaně odmítnuta ?

Odpověď starosty: Jestliže byl řešen pěti bytových jednotek, probíhal mezi mezi Statutárním městem Brnem – bytovým odborem MMB ( nikoliv MČ Brno – Jehnice) a firmou EMBRA.

KOMENTÁŘ: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZMČ ZE DNE 20.12. 2017 V BODĚ 14 JEDNOZNAČNĚ HOVOŘÍ O ODPRODEJI PĚTI BYTŮ ZA VÝŠE UVDENOU CENU V KONTEXTU ÚKONŮ MČ, BYTOVÝ ODBOR MMB NENÍ ZMÍNĚN.

Otázka č.3: Proč byl dodatek smlouvy s firmou EMBRA o úpravě komunikace a chodníku podepsán za městskou část dříve dne 5.8.2020, než společnost EMBRA podala doplnění dokladů k přerušenému stavebnímu řízení ?

Odpověď starosty: Odkazuji vás tímto na usnesení 247. ZMČ Brno-Jehnice ze dne 25.6.2020, kde ZMČ v bodě 18 jednohlasně odsouhlasilo dodatek ke smlouvě o úpravě komunikace a chodníku na ulici Kleštínek, a to prodloužení sjednaného termínu.

KOMENTÁŘ: TYPICKÝ „MODEL“ JEDNÁNÍ PANA STAROSTY – ODPOVĚĎ JE POUZE ZDÁNLIVÁ, JE TO JAKÉSI KONSTATOVÁNÍ VE VĚCI.

Otázka č.4: Proč starosta informoval na červnovém zastupitelstvu, že firma EMBRA žádá o prodloužení smluvního termínu z důvodu omezené činnosti stavebního úřadu v době koronavirové krize, když tento úřad řízení přerušil v době krize dne 16.4. 2020 a následně firma EMBRA několikrát doplňovala doklady až do 7.8. 2020 ?

Odpověď starosty: Viz odpověď na otázku č.4

KOMENTÁŘ: ANO, VIZ. ODPOVĚĎ NA OTÁZKU 3  – TZN. ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ!

PRO POBAVENÍ ČTENÁŘE: V MÉ PRAXI SE TOMUTO JEDNÁNÍ ŘÍKÁ „DEJ NA STRANU 137 RECEPT NA BÁBOVKU – NIKDO SI TOHO NEVŠIMNE A DOKUMENT NABYDE NA OBJEMU…“

Otázka č.5: Proč jsou žadateli opakovaně odmítány informace a doklady k problematice výstavby v areálu bývalého pivovaru a to často bez udání důvodu, když  zastupitelstvo samo sebe a starostu zavazuje k řešení problémů souvisejících s touto výstavbou ?

Odpověď starosty: Informace nejsou odmítány, známé skutečnosti jsou sdělovány ochotně a zřetelně.

KOMENTÁŘ: ANO, VIZ. ODPOVĚĎ NA OTÁZKU 3  – TZN. ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ!

Otázka č. 6: Proč nejsou otázky občanů a odpovědi zastupitelů, nejčastěji starosty, jasně formulovány v zápisech ze zastupitelstev, tak jak bylo vícekrát slíbeno ?

Odpověď starosty: Odpovědi zastupitelů, a zvláště starosty na dotazy občanů jsou sdělovány ochotně a zřetelně.

KOMENTÁŘ: ANO, VIZ. ODPOVĚĎ NA OTÁZKU 3  – TZN. ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ!

Otázka č.7: Platí vyjádření starosty ze zastupitelstva č.247 ,,všichni žadatelé budou přikládat k žádostem podrobný rozpočet na plánované využití dotace“ nebo platí vyjádření starosty ze zastupitelstva č.248 ,,žadatelé budou předkládat žádosti podle svého uvážení“

Odpověď starosty: Pokud jsem se vyjádřil, tak jak uvádíte, tato má vyjádření si neodporují ani se nevylučují.

KOMENTÁŘ: TUTO ODPOVĚĎ POVAŽUJI V CELÉ TÉTO SADĚ ZA NEJVYŠŠÍ LEVEL A PŘIPOMÍNAJÍ MI RÉTORIKU ČELNÍCH PŘEDSTAVITELŮ TOHOTO STÁTU – A TO JE ASI SPRÁVNĚ, KDYŽ SE POLITIK „ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ“ INSPIRUJE U ABSOLUTNÍ ŠPIČKY, NENÍ-LIŽ PRAVDA?

JEN MALÁ DROBNOST DO PRAXE – CO SI TEDY VYBRAT V PŘÍPADĚ PŘÍPRAVY ŽÁDOSTI O DOTACI, TO NIKDO NEVÍ…