Cenzura Jehnických listů

01/2022 Od ledna 2022 začínáme vydávat vlastní ZPRAVODAJ. Jednotlivá čísla měsíčníku najdete v části Aktuality.

21.10.2021 Na zasedání zastupitelstva byly přijaty nové Zásady pro vydávání Jehnických listů s cílem zamezit publikaci článků a názorů nejen Spolku Jehnice na pohodu ale i občanů.
Vznikla nová Komise pro tisk, která má na obsah a formu Jehnických listů zcela zásadní vliv. Byla tak nahrazena desítky
let pracující Redakční rada Jehnických listů, která zejména v posledních třech letech otevřela listy názorům občanů a snažila se zlepšit jejich obsahovou i grafi ckou úroveň. Nynější návrat ke „starým pořádkům“ nás překvapil. Nelíbí se nám, že některé z článků nejsou bez udání důvodu zveřejněny a nebo musíme články dlouze obhajovat.


Rozhodli jsme se proto jít svou vlastní cestou.


03/2021

Veškeré dění ohledně bránění uveřejnění článků s jiným názorem než shodným se starostovým nebo jinými zastupiteli považujeme za neetické, nemorální a zesměšňující v očích široké Jehnické veřejnosti je samé.———- Původní e-mail ———-
Od: Stanislav Pukl <pukl@stavcon.cz>
Komu:
jehnickelisty@seznam.cz
Datum: 10. 3. 2021 20:36:52
Předmět: Článek
Dobrý den.

V příloze posílám článek do březnového 2021 vydání Jehnických listů.

20210310-Ohlédnutí-z-publika´´-1.verze_

S pozdravem a děkuji za spolupráci

.

1. ODPOVĚĎ ŠÉFREDAKTORA IVO PEKAŘE

Přeji dobrý den,

Jelikož musím zveřejňovat pravdivé a ověřené zprávy a za toto odpovídá vydavatel, což je městská část, žádám o úpravu článku. Je třeba doložit tvrzení, ve kterém čísle a konkrétně komu, byla zastřená reklama uveřejněna, a tvrzení o jakou masivní výstavbu v Jehnicích se jedná a ověřenou průjezdnost krajské komunikace, která Jehnicemi prochází (ul. Blanenská).

Je třeba doložit tato tvrzení, nebo je z článku odstranit. Jinak nebude otištěn.

Ivo Pekař

.

REAKCE ING. PUKLA

Dobrý den šéfredaktore.

Dobrý den členové redakční rady.

V první řadě chci jasně uvést, že článek doplním a zašlu ke zveřejnění v JL v čísle 03/2021.

Po zkušenostech z minulého čísla a věcí, které tomu předcházely, žádám o jasné potvrzení přijetí tohoto e-mailu šéfredaktorem a sdělení data dokdy musí být doplněný článek zaslán do redakce /prosím abych byl ušetřen překážek, že šéfredaktor čte redakční maily jednou týdně/. Dovoluji si upozornit, že ve věci „omluvy/upřesnění“ v únorovém čísle stačilo 6 kalendářních dní mezi zasláním do tisku a uveřejněním JL na webových stránkách.

Dále by mne velmi zajímalo, kdo posuzoval věci uvedené v mém článku. Ve všech záležitostech vycházím z veřejných a otevřených zdrojů a to jsou hlavně:

a/ zápisy zastupitelstva naší městské části

b/ odpovědí ÚMČ na dotazy občanů podle z.č. 106/1999 Sb. (tyto vy zcela jistě nemáte a neznáte, jelikož je nemají a neznají ani zastupitelé)

c/ články a příspěvky v Jehnických listech

e/ „zákon o obcích“ a „tiskový zákon“

Proto si dovolím upozornit, že se v této věci pohybujete na hraně etické, morální a úcty ke svobodě slova.

V případě neuveřejnění tohoto článku, po doplnění, si vyhrazuji právo na zveřejnění celé situace kolem JL a způsobu „zastřené cenzury“ (myslím tím poskytování příspěvků třetí straně – což je v tomto případě starosta a možná i jiní) v jiných mediích a hledat právní pomoc v organizacích a institucích zabývajících se svobodou slova.

Závěrem si dovoluji upozornit, že JL vydává městská část a ta je tvořena občany, volenými zástupci a orgány obce. Tudíž je zřejmé, že JL nejsou ve vlastnictví zastupitelstva a nejsou orgánem /jak bylo v dobách dávných/ zastupitelstva. Ze zákona a před zákonem je zodpovědný pouze šéfredaktor a částečně redakční rada. Šéfredaktor má několik možností, jak přistupovat k příspěvkům a článkům –

otisknout, vrátit je k doplnění či upřesnění, zamítnout atd., ale nesmí je nikdy poskytnout třetí straně mimo redakci.

Tímto jsem se vrátil k úvodní otázce, kdo posuzoval věci uvedené v mém článku?  

S pozdravem a přáním klidného víkendu.

.

DOPLNĚNÍ A ZASLÁNÍ UPRAVENÉHO ČLÁNKU ING. PUKLEM

Dobrý den. K požadovanému uvádím následující:

– slova o zastřené reklamě ze článku stáhnu, nechci jít do sporu, který se týká věcí minulých a ne současnosti a budoucnosti

– slova o masivní zástavbě jsem si vypůjčil z článku Dr.Rychnovského, tak jsem doplnil, že se jedná o citaci

– neuvádím ověřenou průjezdnost krajské komunikace s tou operuje starosta 25 000 aut/den a Dr.Rinchenbach 30 000 aut/den

  Já vycházím z dopravních průzkumů ŘSD z roku 2016 a dopravního průzkumu BKOM z roku 2017, který v JL doporučil starosta. Posledním zdrojem je prosté počítání aut při omezení komunikace při výstavbě chodníku. V tomto případě se jedná o můj názor vycházející z mého pozorování.

.

2. ODPOVĚĎ ŠÉFREDAKTORA IVO PEKAŘE

Potvrzuji přijetí materiálů.

.

3. DOPLNĚNÁ ODPOVĚĎ ŠÉFREDAKTORA IVO PEKAŘE POTÉ CO SI CENZOR UPRAVENÝ ČLÁNEK PŘEČETL

Přeposílám vyjádření vydavatele.

V opraveném článku vypustil autor pouze pasáž o zastřené reklamě firem.
Nedokládá však co je to masivní výstavba v Jehnicích (např. počty nově
vzniklých domů a bytů na navrhovaných plochách). Odvolává se na citaci,
vyjádření z článku MUDr. Rychnovského z JL únor 2021, kde je termín masivní
výstavba zmiňován v naprosto jiných souvislostech.

Navrhuji tento článek neuveřejnit.

Pokud bude článek opraven může být zveřejněn v příštím čísle.

.

REAKCE ING. PUKLA SE ZASLÁNÍM 2X UPRAVENÉHO ČLÁNKU

Dobrý večer.

Netuším, kdo je autorem posouzení mého upraveného článku, ale považuji za velmi neslušné a zbabělé se nepodepsat.

Dále považuji uvedený pseudodůvod za naprosto nehorázný a vyjadřující lehce řečeno obavy ze zveřejnění.

Přesto vše jsem článek i podruhé upravil.

———–

Vysvětlení k pojmu masivní nárůst ano či ne:

Jehnice mají cca 1200 obyvatel

Starosta hovořil, při projednávání ÚP, o cílovém stavu 2 500 obyvatel – zaznamenáno na videozáznamu

Místostarosta to v doplnění zvýšil na cílový stav 3 000 obyvatel – zaznamenáno na videozáznamu

To je nárůst o 108% v prvním případě a o 150% v druhém.

Myslím že názor Dr.Rychnovského i můj se naprosto zakládá na pravdě.

Trvám na uveřejnění mého článku v JL ve vydání březen/2021. Dále se důrazně ohrazuji proti zasahování do mých práv /podle tiskového zákona/ a do zasahování osob, kterým to zmíněný zákon výslovně zakazuje, do obsahu mých článků.

Veškeré dění ohledně bránění uveřejnění článků s jiným názorem než shodným se zastupiteli /ať už jednotlivci nebo celkem/ považuji neetické, nemorální a zesměšňující v očích široké Jehnické veřejnosti je samé.

DÁL UŽ BYLO JEN TICHO


Od: „Brůha Marcel“ <bruhamarcel@seznam.cz>
Komu: <ivo.pekar@bmt.cz>
Datum: 10.03.2021 19:11
Předmět: článek JL březen 2021

Ahoj, posílám článek do JL. Dík.

20210310-Hladova-zed_

.

Svah po opěrnou zdí na ulici Lelekovická

.

1. ODPOVĚĎ ŠÉFREDAKTORA IVO PEKAŘE

Zdar,
Jelikož musím zveřejňovat pravdivé a ověřené zprávy a za toto
odpovídá
vydavatel, což je městská část, žádám o úpravu článku. Je třeba
doložit
tvrzení, že zastupitelstvo iniciovalo omezení dopravy a tvrzení o
přemrštěných platbách za svoz odpadů ( např ceníky). Je třeba doložit
z
čehos vycházel při těchto tvrzení, nebo je z článku odstranit. Jinak
nebude
otištěn.


S pozdravem
Ing. Ivo Pekař

.

REAKCE PANA BRŮHY

Ahoj, může být?

20210310-Hladova-zed-uprava_

.

2. ODPOVĚĎ ŠÉFREDAKTORA IVO PEKAŘE

Posílám vyjádření vydavatele.
Na základě požadavku na pravdivost podávaných informací upravil Marcel
Brůha svoje vyjádření o přemrštěných platbách za svoz dopadů použitím
ceníku MMB na svoz odpadů ve výši 670,-Kč/občan/rok. Tento údaj však
nevypovídá nic o nákladech a likvidaci na svoz odpadů, protože město Brno
dotuje likvidaci a svoz odpadů částku v řádech 100 mil. Kč/rok. Tyto
finanční prostředky nejsou rozpočítány do poplatků občanů. Nelze také
porovnávat svoz velkokapacitními vozy s oceněním individuální služby,
kterou jsme občanům poskytli.

Navrhuji tento článek neuveřejnit.
Pokud budou články opraveny mohou být zveřejněny v příštím čísle

.

REAKCE PANA BRŮHY

Oficiální údaj o ceně za svoz odpadů v městě Brně zveřejněné za rok 2019 jsou:

Skutečné náklady: 232 271 472,46 Kč

Počet obyvatel: 443 306

Jednoduchým dělením vychází cena 523,95 Kč na obyvatele/rok a z toho je měsíční náklad na obyvatele 43,66 Kč/měsíc.

Platba MČ Jehnice je 1815,-Kč/týden vč. DPH x 4,33 týdny/měsíc = 7 859,- Kč/měsíc

Potom vychází cena za odpad na obyvatele Lelekovické 7 859,- Kč : 43,66 = 180 obyvatel

 Oficiální poplatek za svoz a uložení odpadu na obyvatele je 670,- Kč/rok.

Jednoduchým dělením vychází částka na obyvatele 55,83 Kč/měsíc.

7 859,- Kč/měsíc platí MČ Jehnice: 55,83 = 141 obyvatel

Z výše uvedených důvodů považuji svůj článek za naprosto korektní a vycházející z ověřených faktů. Jestli má někdo jiný názor tak má možnost uveřejnit svoje vyjádření a nikoliv článek cenzurovat nebo neuveřejnit.

Z výše uvedených trvám důrazně na uveřejněný mého článku v plném znění. Článek neobsahuje žádné nepravdy a nevychází z žádných nepodložených a neověřených údajů.

Brůha Marcel

.

DALŠÍ REAKCE PANA BRŮHY

Ahoj Ivo,

na základě tvého dnešního rozhovoru s Robertem ti posílám upravenou verzi článku. Komentář k předchozí verzi článku, který jsem odeslal dnes ráno na email Jehnických listů, už tedy není aktuální. 

Ve finální verzi článku (viz příloha) uvádím jako občan pouze svůj názor ohledně výše poplatků a zároveň uvádím návrh na řešení. Věřím, že s takovou formulací nebude mít už starosta problém. 

Chápu, že toho máš před uzávěrkou čísla hodně. Přesto tě chci poprosit, aby se ti podařilo článek včetně obrázku (viz příloha) v březnovém vydání JL otisknout. 

Díky za vstřícnost.

Marcel

20210310-Hladova-zed-uprava-2_

.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ Z REDAKCE UŽ NEPŘIŠLO. JESTLI TATO VERZE ČLÁNKU TEDY PROŠLA CENZUROU A BUDE OTIŠTĚNA, ZJISTÍME, AŽ VYJDOU BŘEZNOVÉ JEHNICKÉ LISTY.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..